vm.tfi.uz - /Иқтисодиёт кафедраси/Иқтисодиёт назарияси/


[To Parent Directory]

10.04.2020 1-mavzu. davomi. Iqtisodiyot nazariyasi faning predmeti va bilish usullari.mp4
10.04.2020 1-mavzu. Iqtisodiyot nazariyasi faning predmeti va bilish usullari.mp4
14.04.2020 12-mavzu. Bozor iqtisodiyot. hozirgi va uning tuzilishi.mp4
10.04.2020 13-mavzu. talab va taklif nazariyasi.mp4
04.04.2020 14-mavzu. Narx va uning shakllanishi.mp4
15.05.2020 15-mavzu Raqobat va monopoliya. Antimonopol qonunchilik.mp4
18.05.2020 16-mavzu Iqtisodiy harajatlar va foyda.mp4
11.05.2020 16-mavzu Omilli daromadlar va ish haqining shakllanishi. Ishchi kuchi bozori va bandlik.mp4
19.05.2020 17-mavzu Iste’molchining iqtisodiy hulqi. Naflilik nazariyasi.mp4
13.05.2020 18-mavzu Tadbirkorlik faoliyati va tadbirkorlik kapitali.mp4
10.04.2020 2-mavzu. Iqtisodiyot nazariyasi fanining shakllanishi va rivojlanishida iqtisodiy ta'limotlarning o'rni.mp4
19.05.2020 20-mavzu Agrar munosabatlarva renta nazariyasi.mp4
04.04.2020 6-mavzu. Marjinalizm iqtisodiy ta'limoti.mp4
10.04.2020 7-mavzu. Neoklassik maktab iqtisodiy qarashlari. keyns va keynschilik ta'limoti.mp4
10.04.2020 8-mavzu. Monetarizm. Institutsionalazm. neoliberalazm.mp4
10.04.2020 9-mavzu. Ishlab chiqarish jarayoni, uning natijalari va samaradorligi.mp4