vm.tfi.uz - /Олий математика кафедраси/Иқтисодчила учун математика (1 курс ўзбеке) 15/


[To Parent Directory]

03.06.2020 10 -Kvadratik formalar va ikkinchi tartibli egri chiziqlar.mp4
03.06.2020 11-Analitik geometriya elementlari.mp4
03.06.2020 12-Iqtisodiy matematik modellar. Chiziqli programmalashtirish masalasi yechimlari va ularning xossalari.mp4
03.06.2020 13-Chiziqli programmalashtirish masalasini simpleks usuluda yechish.mp4
03.06.2020 14-Chiziqli programmalashtirishda ikkilanish nazariyasi.mp4
14.08.2020 1MAVZU.mp4
14.08.2020 2MAVZUU.mp4
14.08.2020 3MAVZU.mp4
03.06.2020 46-Ehtimollar nazariyasining asosiy tushunchalari. Elementar hodisalar fazosi. Ehtimolning ta’riflari.mp4
03.06.2020 47-Ehtimollarni qo‘shish va ko‘paytirish teoremalari.mp4
03.06.2020 48-Erkli sinovlar ketma-ketligi. Bernulli sxemasida limit teoremalari.mp4
03.06.2020 49-Tasodifiy miqdorlar va ularning taqsimot qonunlari.mp4
14.08.2020 4MAVZU.mp4
26.01.2015 5 - Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. Asosiy tushunchalar.mov
03.06.2020 50-Tasodifiy miqdorlarning asosiy sonli xarakteristikalari va ularning iqtisodiy ma’nolari.mp4
03.06.2020 51-Amalda ko‘p uchraydigan taqsimot qonunlari.mp4
03.06.2020 52-Katta sonlar qonuni. Markaziy limit teoremasi.mp4
03.06.2020 53- Tanlanma usul. Tanlanmaning asosiy xarakteristikalari. Statistik baholar.mp4
03.06.2020 54- Intervalli baholar va ularning iqtisodiy ahamiyati.mp4
03.06.2020 55-Funksional, statistik va korrelyatsion bog‘lanish. Regression tahlil.mp4
03.06.2020 56-Chiziqli regressiya tenglamasi. Tanlanma korrelyatsiya koeffitsiyenti.mp4
03.06.2020 57-Chiziqsiz regressiya tenglamasi. Tanlanma korrelyatsion nisbat. To‘plamiy regressiya tenglamasi.mp4
03.06.2020 58-Statistik gipotezalar va ularni tekshirish.mp4
03.06.2020 59-Normal taqsimlangan bosh to‘plam o‘rtachalarini va dispersiyalarini erkli tanlanmalar asosida taqqoslash.mp4
26.01.2015 6- Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasining yechishning matrisalar usuli. Kramer qoidasi.mov
03.06.2020 60-Muvofiqlik kriteriylari.mp4
26.03.2020 61 -O‘yinlаr nаzаriyasi elementlari. Matritsali o‘yin.mp4
26.03.2020 62- Matritsali o‘yinni chiziqli programmalashtirish masalasiga keltirish.mp4
26.03.2020 63 -Noaniqlik va tavakkalchilik sharoitida qarorlar qabul qilish.mp4
03.06.2020 7-Bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasi. Fundamental yechimlari sistemasi.mp4
03.06.2020 8-Arifmetik vektor fazo. Chiziqli fazo.mp4
03.06.2020 9-Chiziqli operatorlar va ularning xossalari.mp4